Çelik: Topyekûn üretim seferberliği başlatılmalıdır

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, topyekûn üretim seferberliğinin acilen başlatılması gerektiğini söyledi.
Tarih: 28.04.2023 12:25

Çelik; “Ül­ke­miz bu­lun­du­ğu coğ­raf­ya iti­ba­rıy­la bin­ler­ce yıl­dır bit­ki­sel ve hay­van­sal üre­ti­min ya­pıl­dı­ğı eşsiz bir geç­miş ve po­tan­si­ye­le sa­hip­tir. Do­la­yı­sıy­la kal­kın­ma­nın temel un­su­ru ta­rım­dır. Bu ne­den­le aci­len top­ye­kûn üre­tim se­fer­ber­li­ği baş­la­tıl­ma­lı­dır” dedi.
Genel Baş­kan Çelik, üre­ten ülke ko­nu­mun­dan hızla tü­ke­ten ülke ko­nu­mu­na ge­lin­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek “Üre­tim­den vaz­geç­tik, tü­ke­ti­ci bir top­lum olduk. Üret­me­den tü­ke­ten top­lum­la­rın tem­bel­li­ğe iyice alı­şır du­ru­ma gel­me­si­nin ge­lecek için te­la­fi­si ol­ma­yan so­nuç­la­rı ola­cak­tır. Onun için üret­mek­ten başka bir ça­re­miz yok­tur. Do­la­yı­sıy­la ta­rı­mın milli ge­li­re ve is­tih­da­ma kat­kı­sı ar­tı­rıl­ma­lı, çift­çi­le­ri­miz ve ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­miz daha fazla des­tek­len­me­li, tek bir karış top­ra­ğı­mız boş bı­ra­kıl­ma­ma­lı daha da önem­li­si kır­sal ke­sim­ler­den kent­le­re göç mut­lak su­ret­te ön­len­me­li­dir.” dedi.
Genç nü­fu­sun kır­sa­la dö­nü­şü­nün sağ­lan­ma­sı için çaba gös­te­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Çelik, “ Genç Çift­çi Hibe Pro­je­si ve bunun gibi al­ter­na­tif yeni pro­je­ler­le genç­le­ri­mi­zin kır­sal­da tu­tul­ma­sı veya kent­ler­de as­ga­ri üc­ret­le de olsa iş pe­şin­de ko­şa­rak ha­ya­ta tu­tun­ma­ya ça­lı­şan genç­le­ri­mi­zin kır­sa­la dö­nü­şü­nü sağ­la­ya­cak pro­je­le­rin uy­gu­lan­ma­sı üre­tim se­fer­ber­li­ği­nin ilk adım­la­rın­dan bi­ri­si ol­ma­lı­dır. Genç nü­fu­sun ya­nın­da ta­rım­dan kop­muş in­san­la­rı­mı­zı da ye­ni­den üre­ti­me yön­len­dir­mek için kap­sam­lı bir teş­vik ve des­tek mo­de­li­ne ge­çil­me­li­dir. Des­tek mo­de­li­nin ba­şın­da ise üre­ti­ci­le­ri­mi­zin sos­yal gü­ven­lik prim­le­ri­nin Dev­le­ti­miz ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır ol­ma­sı­dır. 

Do­la­yı­sıy­la kır­sa­lı ayağa kal­dır­mak su­re­tiy­le is­te­ni­len dü­zey­de üre­tim ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir.” İfa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Genel Baş­kan Çelik, ül­ke­miz nü­fu­su­nun bes­len­me­si ve gıda gü­ven­ce­si­nin sağ­lan­ma­sı­nın ancak ta­rım­sal üre­ti­min ar­tı­rıl­ma­sıy­la müm­kün ola­ca­ğı­na işa­ret ede­rek “Üre­te­mez­sek tü­ke­te­me­yiz. Üre­te­me­me­nin so­nu­cu açlık ve kıt­lık­tır. Do­la­yı­sıy­la üre­ti­min sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni devam et­tir­mek için tüm im­kân­lar se­fer­ber edil­me­li­dir. Yaz­lık ekim dö­ne­mi­ne gir­di­ği­miz şu sı­ra­lar­da çift­çi­le­ri­mi­zin tar­la­la­rı­nı en kısa sü­re­de ek­me­le­ri, âtıl ola­rak bek­le­yen ara­zi­le­ri de­ğer­len­dir­me­le­ri için tohum, gübre, ilaç, mazot gibi çe­şit­li tarım gir­di­ler­de de büyük in­di­rim­le­re gi­di­le­rek üre­ti­me yön­len­di­ril­me­si sağ­lan­ma­lı­dır. 

Ay­rı­ca ye­tiş­ti­ri­ci­le­ri­mi­zin de ağı­lın­da­ki ahı­rın­da­ki hay­van­la­rı­nı elden çı­kar­ma­la­rı ön­len­me­li­dir. Üre­tim yo­lun­da engel gibi gö­rü­len ka­pı­lar so­nu­na kadar açık tu­tul­ma­lı­dır.” dedi.
TÜDKİYEB Genel Baş­ka­nı Nihat Çelik açık­la­ma­sı­nı “Milli ve güçlü eko­no­mi için üre­tim, üre­tim, üre­tim. Başka bir yol yok” söz­le­riy­le ta­mam­la­dı.


Haber Kaynak : MUHAMMED ŞENEL

Niğde’de bekçiler 34 şahsı yakaladı

KOBİ kriterleri güncellendi

Sosyal medyada ölümcül akım Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti

Üzüm bağı olanlar bu habere dikkat!

Niğde’de metrekareye 15,5 kilogram yağış düştü!

Kızılay kurban kesim bedellerini açıkladı

Niğde’de ilk TOGG şarj cihazı kuruldu

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması

Hastanede arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Niğde’ye ‘Ultra’ Klimalı Jeotermal Sera

Tartıştıkları belediye başkanının üzerine araç sürdüler!

Niğde’de sigara kıtlığı yaşanıyor!

Niğde vaizi evinde ölü olarak bulundu

Köylere hizmet götürme birliği üyeleri seçildi

NÖHÜ’nün bir programı daha akredite edildi

Vali Koç’tan öğrenci ve velilere LGS mesajı

Çelik: Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 120-150 lira bandında

Türkiye’de nüfusun yüzde 20’si obez!

Niğde’de bekçiler 34 şahsı yakaladı

KOBİ kriterleri güncellendi

Sosyal medyada ölümcül akım Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti

Üzüm bağı olanlar bu habere dikkat!

Niğde’de metrekareye 15,5 kilogram yağış düştü!

Kızılay kurban kesim bedellerini açıkladı

Niğde’de ilk TOGG şarj cihazı kuruldu

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması

Hastanede arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Niğde’ye ‘Ultra’ Klimalı Jeotermal Sera

Tartıştıkları belediye başkanının üzerine araç sürdüler!

Niğde’de sigara kıtlığı yaşanıyor!

Niğde vaizi evinde ölü olarak bulundu

Köylere hizmet götürme birliği üyeleri seçildi

NÖHÜ’nün bir programı daha akredite edildi

Vali Koç’tan öğrenci ve velilere LGS mesajı

Çelik: Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 120-150 lira bandında

Türkiye’de nüfusun yüzde 20’si obez!

Niğde’de el sanatları sergisi açıldı

Altının ayarı kaçtı! Bilmediğiniz yerden almayın

Niğde’den Hisarcıklıoğlu’na destek

Niğde dünya ikincisi oldu

Vatandaş kredi kartına yükleniyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları açıklandı

Üniversite tarım işçilerine yüzde 45 zam yaptı!

Niğde'de trenin çarptığı yaya yaralandı

Emniyet hırsızlara aman vermiyor! 6 kişi tutuklandı

Kampüs kavşağında trafik kazası: 2 Yaralı

Yükleniyor

Niğde nöbetçi eczaneleri
  • Cuma 20.3 ° / 10 ° Düzensiz Yağmur Mümkün
  • Cumartesi 22 ° / 10.7 ° Güneşli
  • Pazar 20 ° / 10.5 ° Orta kuvvetli yağmurlu

Super Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 26 4 4 50 82
2.Fenerbahce 34 24 5 5 45 77
3.Besiktas 34 22 4 8 39 74
4.Adana Demirspor 34 19 6 9 31 66
5.Istanbul Basaksehir 34 16 10 8 14 56
6.Trabzonspor 34 16 12 6 8 54
7.Konyaspor 34 12 9 13 8 49
8.Kayserispor 34 15 15 4 -5 49
9.Fatih Karagümrük 34 12 11 11 9 47
10.Kasimpasa 34 12 15 7 -10 43
11.Alanyaspor 35 11 16 8 -12 41
12.Sivasspor 35 11 17 7 -8 40
13.Ankaragucu 34 11 17 6 -10 39
14.Antalyaspor 34 10 16 8 -10 38
15.İstanbulspor 34 10 19 5 -23 35
16.Giresunspor 34 8 16 10 -21 34
17.Ümraniyespor 34 7 18 9 -12 30
18.Gazişehir Gaziantep 34 6 21 7 -35 25
19.Hatayspor 34 6 23 5 -58 23