Deprem sonrası beyin kanamasına dikkat!

Prof. Dr. Sabancı “Sağlık profesyonelleri olarak bizler, erken dönemde hastalarda acil müdahale gereken beyin kanamaları ile sıklıkla karşılaşırken kafa travmasının uzun dönem sonuçlarını da göz ardı etmememiz gerekiyor” dedi.

Tarih: 17.04.2023 13:03
Deprem sonrası beyin kanamasına dikkat!
Hamle Gazetesini Google News te Takip Et

Prof. Dr. P. Akın Sa­ban­cı “Sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri ola­rak biz­ler, erken dö­nem­de has­ta­lar­da acil mü­da­ha­le ge­re­ken beyin ka­na­ma­la­rı ile sık­lık­la kar­şı­la­şır­ken kafa trav­ma­sı­nın uzun dönem so­nuç­la­rı­nı da göz ardı et­me­me­miz ge­re­ki­yor” dedi.

Geç­ti­ği­miz ay, yı­kı­cı et­ki­si­ni hala üze­ri­miz­de his­set­ti­ği­miz ve uzun bir süre daha his­set­me­ye devam ede­ce­ği­miz büyük bir fe­la­ket ya­şa­dık. İnsan ha­ya­tı­na do­ku­nan her mes­lek da­lın­dan ça­lı­şan­la­rın ve her alan­dan bilim in­san­la­rı­nın yar­dı­mı ve emek­le­riy­le daha kolay at­la­ta­ca­ğı­mız zor bir süreç içe­ri­sin­de­yiz. Bu fe­la­ke­tin neden ol­du­ğu sos­yal ve eko­no­mik so­nuç­la­rı top­lum ola­rak ber­ta­raf et­me­ye ça­lı­şır­ken, bir yan­dan, bir­çok insan bu büyük trav­ma­nın neden ol­du­ğu duy­gu­sal ve fi­zik­sel sağ­lık so­run­la­rı ile kar­şı­la­şı­yor.

Şid­det­li fi­zik­sel trav­ma­ya maruz kalan in­san­lar­da beyin ya­ra­lan­ma­la­rı, ki­şi­nin ya­şa­mı­nı kay­bet­me­si­ne ve ağır işlev kay­bı­na yol aça­bi­li­yor.

Ko­nuy­la il­gi­li bilgi al­dı­ğı­mız Prof. Dr. P. Akın Sa­ban­cı “Sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri ola­rak biz­ler, erken dö­nem­de has­ta­lar­da acil mü­da­ha­le ge­re­ken beyin ka­na­ma­la­rı ile sık­lık­la kar­şı­la­şır­ken kafa trav­ma­sı­nın uzun dönem so­nuç­la­rı­nı da göz ardı et­me­me­miz ge­re­ki­yor.​ Acil mü­da­ha­le ge­rek­tir­me­yen ve erken iyi­leş­me sü­re­ci­ni ta­mam­la­yan beyin do­ku­sun­da uzun sü­reç­te bazı so­run­lar­la kar­şı­la­şa­bi­li­yo­ruz.

Uyku prob­lem­le­ri, ki­şi­lik de­ği­şik­lik­le­ri, duygu ve dav­ra­nış fark­lı­lık­la­rı, ha­fı­za­nın za­yıf­la­ma­sı gibi sı­kın­tı­lar sa­de­ce ya­şa­nı­lan ola­yın duy­gu­sal ağır­lı­ğın­dan kay­nak­lan­mı­yor. Bu gibi so­run­lar beyin do­ku­sun­da fi­zik­sel bir ya­ra­lan­ma so­nu­cun­da da or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor. Beyin hüc­re­le­ri­nin bir­bir­le­riy­le yeni iliş­ki­ler ku­ra­bil­me ye­te­ne­ği sa­ye­sin­de, uygun des­tek ve ilaç te­da­vi­si ile bu so­run­la­rın ço­ğu­nun üs­te­sin­den ge­li­ne­bi­li­yor. Bunun yanı sıra nöbet ge­çir­me yani epi­lep­si atak­la­rı, ya­şa­nan ciddi kafa trav­ma­la­rı son­ra­sı kar­şı­mı­za çıkan en önem­li so­run­lar­dan diğer bir ta­ne­si.

Epi­lep­si­nin kont­ro­lü için uygun ilacı tes­pit et­tik­ten sonra dok­tor öne­ri­si­ne uygun sü­re­de dü­zen­li kul­la­nı­mı çok önem­li. İlaç­la­rın dü­zen­li alın­ma­ma­sı ya da dok­tor öne­ri­si dı­şın­da ge­re­ğin­den erken ke­sil­me­si, nö­bet­le­rin tek­ra­rı­na ve has­ta­lı­ğın kö­tü­leş­me­si­ne neden ola­bi­li­yor. Bu ne­den­le te­da­vi gören ki­şi­le­rin te­da­vi­ye sadık ol­ma­sı ve nöbet ge­çir­me­yi ko­lay­laş­tı­ra­bi­lecek ürün­le­rin tü­ke­ti­min­den ka­çın­ma­sı, mev­cut ra­hat­sız­lı­ğın sey­ri­ni ko­lay­lık­la kont­rol al­tı­na almak için çok de­ğer­li.

​Özel­lik­le ileri yaşta ve kan su­lan­dı­rı­cı kul­la­nan in­san­lar­da daha olası ol­mak­la bir­lik­te, kafa trav­ma­sı ya­şa­mış ki­şi­ler­de haf­ta­lar ya da aylar için­de “beyin ka­na­ma­sı”nın bir türü mey­da­na ge­le­bi­li­yor. Beyin zarı ile beyin do­ku­su ara­sın­da­ki “köprü ven­le­ri” diye anı­lan da­mar­lar­dan, damla damla sızan kanın bu böl­ge­de bi­rik­me­siy­le olu­şan bu ka­na­ma (kro­nik sub­du­ral he­ma­tom), yavaş ge­liş­ti­ği için ame­li­yat­la mü­da­ha­le edil­me­si ge­re­ken hale ge­le­ne kadar bulgu ver­me­ye­bi­li­yor. Bu tür ka­na­ma sa­de­ce tek bulgu ola­rak baş ağ­rı­sı­na neden ola­bil­di­ği gibi, bi­linç bu­la­nık­lı­ğı ya da kuv­vet kaybı gibi ciddi bul­gu­lar­la da ken­di­ni gös­te­re­bi­li­yor. Bey­nin sa­de­ce tek ta­ra­fın­da ya da her iki ta­ra­fın­da da or­ta­ya çı­ka­bi­len bu ka­na­ma, eğer te­da­vi edil­mez­se, beyin üze­rin­de itil­me et­ki­si­ne sebep ol­du­ğu için yaşam kaybı ile so­nuç­la­na­bi­li­yor.

Bu ne­den­le kafa trav­ma­sı ar­dın­dan, üze­rin­den uzun zaman geç­me­si­ne rağ­men devam eden baş ağ­rı­sı, bu­lan­tı, baş dön­me­si, nöbet ge­çir­me gibi şi­ka­yet­le­re sahip ki­şi­ler tet­kik edil­me­li­dir. Zor gün­ler­den geç­ti­ği­miz bu dö­nem­de özel­lik­le dep­rem böl­ge­sin­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu ko­nu­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­la­rı çok önem­li­dir” dedi.

 


Haber Kaynak : ULUSAL BASIN

Türkiye genelinde YKS deneme sınavı

Bahara veda edin; sağanak çamur yağmuru geri geliyor

"Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atmıştı! Cani annenin ifadesi kan dondurdu

NÖHÜ’ye Yılın İkinci Patenti! Dünyada 5 ülkeden biri olduk

Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı

NÖHÜ’de Hemşeriler Haftası Kutlandı

Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Artık dur denilmeli

Yeni Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlükte

NİĞDE'DE BUGÜN VEFAT EDENLER (22 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA)

Niğde’ye yeni hâkim ve savcılar atandı

Hırsızlar parmak izlerinden yakalandı

Kaymakamlık personeline İlk Yardım Eğitimi verildi

Niğde CHP’den ‘Büyük Emekli Mitingine’ Davet

Altın piyasasında çılgın dalgalanma: Yatırımcıların gözü kulağı fiyatlarda!

Dolar ve Euro'da çarpıcı seyir: Yatırımcı ve vatandaş nefesini tuttu! (22 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)

Vicdansızlık! Hasta bebek için toplanan para çalındı

İkizleri ‘mandal' ayırdı

Devrilen traktörün altında can verdi!

Eski Kaymakam deprem yardımı bahanesiyle hesabına 110 milyon lira geçirmiş

Türkiye genelinde YKS deneme sınavı

Bahara veda edin; sağanak çamur yağmuru geri geliyor

"Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atmıştı! Cani annenin ifadesi kan dondurdu

NÖHÜ’ye Yılın İkinci Patenti! Dünyada 5 ülkeden biri olduk

Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı

NÖHÜ’de Hemşeriler Haftası Kutlandı

Erdoğan'dan İsrail tepkisi: Artık dur denilmeli

Yeni Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği yürürlükte

NİĞDE'DE BUGÜN VEFAT EDENLER (22 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA)

Niğde’ye yeni hâkim ve savcılar atandı

Hırsızlar parmak izlerinden yakalandı

Kaymakamlık personeline İlk Yardım Eğitimi verildi

Niğde CHP’den ‘Büyük Emekli Mitingine’ Davet

Altın piyasasında çılgın dalgalanma: Yatırımcıların gözü kulağı fiyatlarda!

Dolar ve Euro'da çarpıcı seyir: Yatırımcı ve vatandaş nefesini tuttu! (22 Mayıs 2024 dolar - Euro fiyatları)

Vicdansızlık! Hasta bebek için toplanan para çalındı

İkizleri ‘mandal' ayırdı

Devrilen traktörün altında can verdi!

Eski Kaymakam deprem yardımı bahanesiyle hesabına 110 milyon lira geçirmiş

“Cumhuriyetin 100. Yılında Milli Mücadele ve Türk Gençliği” Konferansı

Liselilerden ilkokul öğrencilerine kitap desteği

KKTC'de asgari ücret 29 bin 640 TL oldu

Niğde’de yetiştirilen tohumlar Nevşehir’de toprakla buluştu

Bakan Yumaklı’dan arıcılara müjde

CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı Belli Oldu

Artık onlar da Türkiye’ye rahat rahat girecek! Vize kalktı

Gürer: TMO, “fiyatsız” ürün alıyor

Araç muayene ücretlerinde büyük artış

Niğde'de karavanla nereye gidilir?

Yükleniyor

  • Çarşamba 24.1 ° / 7.6 ° Güneşli
  • Perşembe 24.6 ° / 9.2 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Cuma 16.6 ° / 6.1 ° Orta kuvvetli yağmurlu

Süper Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 37 32 2 3 64 99
2.Fenerbahçe 37 30 1 6 62 96
3.Trabzonspor 37 20 13 4 17 64
4.İstanbul Başakşehir 37 17 13 7 10 58
5.Beşiktaş 37 16 13 8 6 56
6.Kasımpaşa 37 15 14 8 -4 53
7.Alanyaspor 37 12 10 15 3 51
8.Sivasspor 37 13 12 12 -8 51
9.Rizespor 37 14 15 8 -8 50
10.Antalyaspor 37 12 13 12 -5 48
11.Adana Demirspor 37 10 13 14 -3 44
12.Samsunspor 37 11 16 10 -8 43
13.Kayserispor 37 11 14 12 -12 42
14.Gazişehir Gaziantep 37 11 18 8 -8 41
15.Konyaspor 37 9 14 14 -11 41
16.Ankaragücü 37 8 13 16 -4 40
17.Hatayspor 37 8 15 14 -9 38
18.Fatih Karagümrük 37 9 18 10 -5 37
19.Pendikspor 37 9 18 10 -30 37
20.İstanbulspor 37 4 26 7 -47 16