Deprem sonrası beyin kanamasına dikkat!

Prof. Dr. Sabancı “Sağlık profesyonelleri olarak bizler, erken dönemde hastalarda acil müdahale gereken beyin kanamaları ile sıklıkla karşılaşırken kafa travmasının uzun dönem sonuçlarını da göz ardı etmememiz gerekiyor” dedi.
Tarih: 17.04.2023 13:05

Prof. Dr. P. Akın Sa­ban­cı “Sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri ola­rak biz­ler, erken dö­nem­de has­ta­lar­da acil mü­da­ha­le ge­re­ken beyin ka­na­ma­la­rı ile sık­lık­la kar­şı­la­şır­ken kafa trav­ma­sı­nın uzun dönem so­nuç­la­rı­nı da göz ardı et­me­me­miz ge­re­ki­yor” dedi.

Geç­ti­ği­miz ay, yı­kı­cı et­ki­si­ni hala üze­ri­miz­de his­set­ti­ği­miz ve uzun bir süre daha his­set­me­ye devam ede­ce­ği­miz büyük bir fe­la­ket ya­şa­dık. İnsan ha­ya­tı­na do­ku­nan her mes­lek da­lın­dan ça­lı­şan­la­rın ve her alan­dan bilim in­san­la­rı­nın yar­dı­mı ve emek­le­riy­le daha kolay at­la­ta­ca­ğı­mız zor bir süreç içe­ri­sin­de­yiz. Bu fe­la­ke­tin neden ol­du­ğu sos­yal ve eko­no­mik so­nuç­la­rı top­lum ola­rak ber­ta­raf et­me­ye ça­lı­şır­ken, bir yan­dan, bir­çok insan bu büyük trav­ma­nın neden ol­du­ğu duy­gu­sal ve fi­zik­sel sağ­lık so­run­la­rı ile kar­şı­la­şı­yor.

Şid­det­li fi­zik­sel trav­ma­ya maruz kalan in­san­lar­da beyin ya­ra­lan­ma­la­rı, ki­şi­nin ya­şa­mı­nı kay­bet­me­si­ne ve ağır işlev kay­bı­na yol aça­bi­li­yor.

Ko­nuy­la il­gi­li bilgi al­dı­ğı­mız Prof. Dr. P. Akın Sa­ban­cı “Sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri ola­rak biz­ler, erken dö­nem­de has­ta­lar­da acil mü­da­ha­le ge­re­ken beyin ka­na­ma­la­rı ile sık­lık­la kar­şı­la­şır­ken kafa trav­ma­sı­nın uzun dönem so­nuç­la­rı­nı da göz ardı et­me­me­miz ge­re­ki­yor.​ Acil mü­da­ha­le ge­rek­tir­me­yen ve erken iyi­leş­me sü­re­ci­ni ta­mam­la­yan beyin do­ku­sun­da uzun sü­reç­te bazı so­run­lar­la kar­şı­la­şa­bi­li­yo­ruz.

Uyku prob­lem­le­ri, ki­şi­lik de­ği­şik­lik­le­ri, duygu ve dav­ra­nış fark­lı­lık­la­rı, ha­fı­za­nın za­yıf­la­ma­sı gibi sı­kın­tı­lar sa­de­ce ya­şa­nı­lan ola­yın duy­gu­sal ağır­lı­ğın­dan kay­nak­lan­mı­yor. Bu gibi so­run­lar beyin do­ku­sun­da fi­zik­sel bir ya­ra­lan­ma so­nu­cun­da da or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor. Beyin hüc­re­le­ri­nin bir­bir­le­riy­le yeni iliş­ki­ler ku­ra­bil­me ye­te­ne­ği sa­ye­sin­de, uygun des­tek ve ilaç te­da­vi­si ile bu so­run­la­rın ço­ğu­nun üs­te­sin­den ge­li­ne­bi­li­yor. Bunun yanı sıra nöbet ge­çir­me yani epi­lep­si atak­la­rı, ya­şa­nan ciddi kafa trav­ma­la­rı son­ra­sı kar­şı­mı­za çıkan en önem­li so­run­lar­dan diğer bir ta­ne­si.

Epi­lep­si­nin kont­ro­lü için uygun ilacı tes­pit et­tik­ten sonra dok­tor öne­ri­si­ne uygun sü­re­de dü­zen­li kul­la­nı­mı çok önem­li. İlaç­la­rın dü­zen­li alın­ma­ma­sı ya da dok­tor öne­ri­si dı­şın­da ge­re­ğin­den erken ke­sil­me­si, nö­bet­le­rin tek­ra­rı­na ve has­ta­lı­ğın kö­tü­leş­me­si­ne neden ola­bi­li­yor. Bu ne­den­le te­da­vi gören ki­şi­le­rin te­da­vi­ye sadık ol­ma­sı ve nöbet ge­çir­me­yi ko­lay­laş­tı­ra­bi­lecek ürün­le­rin tü­ke­ti­min­den ka­çın­ma­sı, mev­cut ra­hat­sız­lı­ğın sey­ri­ni ko­lay­lık­la kont­rol al­tı­na almak için çok de­ğer­li.

​Özel­lik­le ileri yaşta ve kan su­lan­dı­rı­cı kul­la­nan in­san­lar­da daha olası ol­mak­la bir­lik­te, kafa trav­ma­sı ya­şa­mış ki­şi­ler­de haf­ta­lar ya da aylar için­de “beyin ka­na­ma­sı”nın bir türü mey­da­na ge­le­bi­li­yor. Beyin zarı ile beyin do­ku­su ara­sın­da­ki “köprü ven­le­ri” diye anı­lan da­mar­lar­dan, damla damla sızan kanın bu böl­ge­de bi­rik­me­siy­le olu­şan bu ka­na­ma (kro­nik sub­du­ral he­ma­tom), yavaş ge­liş­ti­ği için ame­li­yat­la mü­da­ha­le edil­me­si ge­re­ken hale ge­le­ne kadar bulgu ver­me­ye­bi­li­yor. Bu tür ka­na­ma sa­de­ce tek bulgu ola­rak baş ağ­rı­sı­na neden ola­bil­di­ği gibi, bi­linç bu­la­nık­lı­ğı ya da kuv­vet kaybı gibi ciddi bul­gu­lar­la da ken­di­ni gös­te­re­bi­li­yor. Bey­nin sa­de­ce tek ta­ra­fın­da ya da her iki ta­ra­fın­da da or­ta­ya çı­ka­bi­len bu ka­na­ma, eğer te­da­vi edil­mez­se, beyin üze­rin­de itil­me et­ki­si­ne sebep ol­du­ğu için yaşam kaybı ile so­nuç­la­na­bi­li­yor.

Bu ne­den­le kafa trav­ma­sı ar­dın­dan, üze­rin­den uzun zaman geç­me­si­ne rağ­men devam eden baş ağ­rı­sı, bu­lan­tı, baş dön­me­si, nöbet ge­çir­me gibi şi­ka­yet­le­re sahip ki­şi­ler tet­kik edil­me­li­dir. Zor gün­ler­den geç­ti­ği­miz bu dö­nem­de özel­lik­le dep­rem böl­ge­sin­de­ki va­tan­daş­la­rı­mı­zın bu ko­nu­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­la­rı çok önem­li­dir” dedi.

 


Haber Kaynak : ULUSAL BASIN

Niğde’de 200 gram ekmek 4,5 TL oldu

Niğde’de bekçiler 34 şahsı yakaladı

KOBİ kriterleri güncellendi

Sosyal medyada ölümcül akım Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti

Üzüm bağı olanlar bu habere dikkat!

Niğde’de metrekareye 15,5 kilogram yağış düştü!

Kızılay kurban kesim bedellerini açıkladı

Niğde’de ilk TOGG şarj cihazı kuruldu

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması

Hastanede arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Niğde’ye ‘Ultra’ Klimalı Jeotermal Sera

Tartıştıkları belediye başkanının üzerine araç sürdüler!

Niğde’de sigara kıtlığı yaşanıyor!

Niğde vaizi evinde ölü olarak bulundu

Köylere hizmet götürme birliği üyeleri seçildi

NÖHÜ’nün bir programı daha akredite edildi

Vali Koç’tan öğrenci ve velilere LGS mesajı

Çelik: Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 120-150 lira bandında

Niğde’de 200 gram ekmek 4,5 TL oldu

Niğde’de bekçiler 34 şahsı yakaladı

KOBİ kriterleri güncellendi

Sosyal medyada ölümcül akım Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti

Üzüm bağı olanlar bu habere dikkat!

Niğde’de metrekareye 15,5 kilogram yağış düştü!

Kızılay kurban kesim bedellerini açıkladı

Niğde’de ilk TOGG şarj cihazı kuruldu

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması

Hastanede arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Niğde’ye ‘Ultra’ Klimalı Jeotermal Sera

Tartıştıkları belediye başkanının üzerine araç sürdüler!

Niğde’de sigara kıtlığı yaşanıyor!

Niğde vaizi evinde ölü olarak bulundu

Köylere hizmet götürme birliği üyeleri seçildi

NÖHÜ’nün bir programı daha akredite edildi

Vali Koç’tan öğrenci ve velilere LGS mesajı

Çelik: Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 120-150 lira bandında

Türkiye’de nüfusun yüzde 20’si obez!

Niğde’de el sanatları sergisi açıldı

Altının ayarı kaçtı! Bilmediğiniz yerden almayın

Niğde’den Hisarcıklıoğlu’na destek

Niğde dünya ikincisi oldu

Vatandaş kredi kartına yükleniyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları açıklandı

Üniversite tarım işçilerine yüzde 45 zam yaptı!

Niğde'de trenin çarptığı yaya yaralandı

Emniyet hırsızlara aman vermiyor! 6 kişi tutuklandı

Yükleniyor

Niğde nöbetçi eczaneleri
  • Cumartesi 22 ° / 10.7 ° Güneşli
  • Pazar 20 ° / 10.5 ° Orta kuvvetli yağmurlu
  • Pazartesi 17.2 ° / 11.3 ° Şiddetli yağmurlu

Super Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 26 4 4 50 82
2.Fenerbahce 34 24 5 5 45 77
3.Besiktas 34 22 4 8 39 74
4.Adana Demirspor 34 19 6 9 31 66
5.Istanbul Basaksehir 34 16 10 8 14 56
6.Trabzonspor 34 16 12 6 8 54
7.Konyaspor 34 12 9 13 8 49
8.Kayserispor 34 15 15 4 -5 49
9.Fatih Karagümrük 34 12 11 11 9 47
10.Kasimpasa 34 12 15 7 -10 43
11.Alanyaspor 35 11 16 8 -12 41
12.Sivasspor 35 11 17 7 -8 40
13.Ankaragucu 34 11 17 6 -10 39
14.Antalyaspor 34 10 16 8 -10 38
15.İstanbulspor 34 10 19 5 -23 35
16.Giresunspor 34 8 16 10 -21 34
17.Ümraniyespor 34 7 18 9 -12 30
18.Gazişehir Gaziantep 34 6 21 7 -35 25
19.Hatayspor 34 6 23 5 -58 23