Fatura ödemeleri de artık e-Devlet'te

PTT AŞ üzerinden yapılan çeşitli kurum ödemeleri için şubelere gitmeye gerek kalmazken; hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor.
Tarih: 16.01.2023 10:35

PTT AŞ üze­rin­den ya­pı­lan çe­şit­li kurum öde­me­le­ri için şu­be­le­re git­me­ye gerek kal­maz­ken; hak sa­hip­le­ri, doğal gaz ve elekt­rik tü­ke­tim des­tek­le­ri ile sos­yal yar­dım öde­me­le­ri­ni e-Dev­let üze­rin­den ala­bi­li­yor.
PTT'den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı­na bağlı ola­rak yurt için­de ve dı­şın­da müş­te­ri­le­ri­ne ban­ka­cı­lık, posta ve kargo alan­la­rın­da hiz­met sunan şir­ket, yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­la­rı her geçen gün ge­liş­ti­rir­ken hiz­met­le­ri­ni de di­ji­tal or­ta­ma ta­şı­yor. Böy­le­ce iş yer­le­rin­de­ki yo­ğun­lu­ğun azal­ma­sı ve müş­te­ri­le­rin za­man­dan ta­sar­ruf et­me­si sağ­la­nı­yor.
PTT AŞ'nin, e-Dev­let plat­for­mu üze­rin­den sağ­la­dı­ğı hiz­met­ler ile hak sa­hip­le­ri, ad­la­rı­na ya­tı­rı­lan kurum öde­me­le­ri­ni sor­gu­la­ma, he­sa­ba ak­tar­ma ya da gelen yar­dım­la fa­tu­ra ödeme iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­li­yor­lar.
Ay­rı­ca, PTT AŞ üze­rin­den ya­pı­lan kurum öde­me­le­ri­ni sor­gu­la­ma ve he­sa­ba ak­tar­ma hiz­me­ti ile elekt­rik ve doğal gaz tü­ke­tim des­tek­le­ri ile fa­tu­ra ödeme ve abone söz­leş­me nu­ma­ra­sı gün­cel­le­me iş­lem­le­ri çev­rim içi ya­pı­la­bi­li­yor.
E-Dev­let üze­rin­den PTT AŞ'nin çev­rim içi hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­mak is­te­yen kul­la­nı­cı­lar, iki fark­lı yol iz­le­ye­bi­li­yor. Su­nu­lan hiz­met­le­re e-Dev­let ka­na­lı üze­rin­den di­rekt ara­tı­la­rak veya e-Dev­let ka­na­lın­da­ki ku­rum­lar sek­me­sin­de PTT AŞ'nin al­tın­da lis­te­le­nen hiz­met­ler yo­luy­la ula­şı­la­bi­li­yor. Bir diğer yol ola­rak PTT AŞ'nin in­ter­net ban­ka­cı­lı­ğı ve mobil ban­ka­cı­lık uy­gu­la­ma­sı­nın giriş ek­ra­nın­da­ki di­rekt yar­dım ek­ra­nı­na yön­len­di­recek "Sos­yal Yar­dım Öde­me­le­ri" bu­to­nu­na tık­la­na­rak hiz­met­le­re eri­şi­le­bi­li­yor.


İşlem­ler nasıl ya­pı­lır?
Hak sa­hip­le­ri adına ya­pı­lan öde­me­ler, e-Dev­let sis­te­min­de "PTT Üze­rin­den Ya­pı­lan Kurum Öde­me­le­ri Sor­gu­la­ma ve He­sa­ba Ak­tar­ma" hiz­me­ti ara­cı­lı­ğıy­la PTT he­sap­la­rı­na ya da başka banka he­sap­la­rı­na EFT ya­pı­la­bi­li­yor. "He­sa­bı­ma Aktar" hiz­me­ti ile EFT ya­pı­lır­ken hak sa­hi­bi­nin ismi ve EFT ya­pı­la­cak IBAN nu­ma­ra­sı­na ait ismin uyuş­ma­sı ge­re­ki­yor. He­sap-isim uyum­suz­lu­ğu se­be­biy­le gün için­de ki­şi­ye ulaş­ma­yıp iade edi­len EFT iş­le­mi ol­ma­sı du­ru­mun­da, hak sa­hi­bi­nin yar­dım tu­ta­rı ek­ran­da ye­ni­den EFT ya­pı­la­bi­lecek şe­kil­de gö­rün­tü­le­ni­yor.

Elekt­rik ve doğal gaz tü­ke­tim des­te­ği ile fa­tu­ra ödeme hiz­me­ti
Elekt­rik tü­ke­tim des­te­ği öde­me­le­ri e-Dev­let üze­rin­den "Elekt­rik Yar­dı­mı ile Fa­tu­ra Ödeme" baş­lı­ğı ara­tı­la­rak ya­pı­la­bi­li­yor. Hak sa­hip­le­ri yar­dım tu­ta­rı­nı gö­rün­tü­le­yip mes­ken tü­rün­de­ki fa­tu­ra­la­rı­nı öde­ye­bi­li­yor. Hiz­met­te yer alan "Fa­tu­ra Öde" bu­to­nu ile yön­len­di­ri­len ödeme ek­ra­nın­da öden­mek is­te­nen fa­tu­ra­nın ait ol­du­ğu kurum se­çi­lip "Abone No" bil­gi­si gi­ri­le­rek abo­ne­ye ait borç­lar gö­rün­tü­le­ne­bi­li­yor.
Elekt­rik tü­ke­tim des­te­ği öde­me­le­rin­de yar­dım tu­ta­rı­nın fa­tu­ra tu­ta­rın­dan fazla ol­ma­sı ha­lin­de yar­dım­dan mah­sup edi­le­rek "Ödeme Yap" bu­to­nu­na ba­sıl­dı­ğın­da kart­sız ola­rak ödeme iş­le­mi ta­mam­la­nı­yor. Yar­dım tu­ta­rı­nın fa­tu­ra tu­ta­rı­nın ta­ma­mı­nı kar­şı­la­ma­dı­ğı du­rum­da ise yar­dım tu­ta­rın­dan kalan ve müş­te­ri ta­ra­fın­dan öden­me­si ge­re­ken fa­tu­ra farkı ek­ran­da gö­rün­tü­le­ne­rek, kredi kartı veya debit kart ile öde­ne­bi­li­yor. İşlem­ler bir gün sonra ek­ra­na yan­sır­ken, ger­çek­leş­ti­ri­len ödeme son­ra­dan iptal edi­le­mi­yor.
Hak sa­hip­le­ri elekt­rik tü­ke­tim des­te­ğin­den her ay bir kez ya­rar­la­na­bi­lir­ken, yar­dım yal­nız­ca mes­ken tipi ta­ri­fe­ler­de kul­la­nı­la­bi­li­yor. Ay­rı­ca fa­tu­ra­nın hak sa­hi­bi adına ol­ma­sı şartı aran­mı­yor.
Aynı iş­lem­ler "doğal gaz tü­ke­tim des­te­ği ile fa­tu­ra öde­me­le­ri" için de ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­li­yor.


Haber Kaynak : GİZEM ÇAPRAK

Niğde’de 200 gram ekmek 4,5 TL oldu

Niğde’de bekçiler 34 şahsı yakaladı

KOBİ kriterleri güncellendi

Sosyal medyada ölümcül akım Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti

Üzüm bağı olanlar bu habere dikkat!

Niğde’de metrekareye 15,5 kilogram yağış düştü!

Kızılay kurban kesim bedellerini açıkladı

Niğde’de ilk TOGG şarj cihazı kuruldu

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması

Hastanede arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Niğde’ye ‘Ultra’ Klimalı Jeotermal Sera

Tartıştıkları belediye başkanının üzerine araç sürdüler!

Niğde’de sigara kıtlığı yaşanıyor!

Niğde vaizi evinde ölü olarak bulundu

Köylere hizmet götürme birliği üyeleri seçildi

NÖHÜ’nün bir programı daha akredite edildi

Vali Koç’tan öğrenci ve velilere LGS mesajı

Çelik: Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 120-150 lira bandında

Niğde’de 200 gram ekmek 4,5 TL oldu

Niğde’de bekçiler 34 şahsı yakaladı

KOBİ kriterleri güncellendi

Sosyal medyada ölümcül akım Yüzlerce çocuk bu oyun yüzünden hayatını kaybetti

Üzüm bağı olanlar bu habere dikkat!

Niğde’de metrekareye 15,5 kilogram yağış düştü!

Kızılay kurban kesim bedellerini açıkladı

Niğde’de ilk TOGG şarj cihazı kuruldu

Bakan Muş: Mayıs ayı ihracatı rekor kırdı

AFAD'tan endişe yaratan ''suskun fay hatları'' açıklaması

Hastanede arama kurtarma ve yangın tatbikatı

Jandarmaya ilk yardım eğitimi

Niğde’ye ‘Ultra’ Klimalı Jeotermal Sera

Tartıştıkları belediye başkanının üzerine araç sürdüler!

Niğde’de sigara kıtlığı yaşanıyor!

Niğde vaizi evinde ölü olarak bulundu

Köylere hizmet götürme birliği üyeleri seçildi

NÖHÜ’nün bir programı daha akredite edildi

Vali Koç’tan öğrenci ve velilere LGS mesajı

Çelik: Küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatı 120-150 lira bandında

Türkiye’de nüfusun yüzde 20’si obez!

Niğde’de el sanatları sergisi açıldı

Altının ayarı kaçtı! Bilmediğiniz yerden almayın

Niğde’den Hisarcıklıoğlu’na destek

Niğde dünya ikincisi oldu

Vatandaş kredi kartına yükleniyor!

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçları açıklandı

Üniversite tarım işçilerine yüzde 45 zam yaptı!

Niğde'de trenin çarptığı yaya yaralandı

Emniyet hırsızlara aman vermiyor! 6 kişi tutuklandı

Yükleniyor

Niğde nöbetçi eczaneleri
  • Cumartesi 22 ° / 10.7 ° Güneşli
  • Pazar 20 ° / 10.5 ° Orta kuvvetli yağmurlu
  • Pazartesi 17.2 ° / 11.3 ° Şiddetli yağmurlu

Super Lig LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 34 26 4 4 50 82
2.Fenerbahce 34 24 5 5 45 77
3.Besiktas 34 22 4 8 39 74
4.Adana Demirspor 34 19 6 9 31 66
5.Istanbul Basaksehir 34 16 10 8 14 56
6.Trabzonspor 34 16 12 6 8 54
7.Konyaspor 34 12 9 13 8 49
8.Kayserispor 34 15 15 4 -5 49
9.Fatih Karagümrük 34 12 11 11 9 47
10.Kasimpasa 34 12 15 7 -10 43
11.Alanyaspor 35 11 16 8 -12 41
12.Sivasspor 35 11 17 7 -8 40
13.Ankaragucu 34 11 17 6 -10 39
14.Antalyaspor 34 10 16 8 -10 38
15.İstanbulspor 34 10 19 5 -23 35
16.Giresunspor 34 8 16 10 -21 34
17.Ümraniyespor 34 7 18 9 -12 30
18.Gazişehir Gaziantep 34 6 21 7 -35 25
19.Hatayspor 34 6 23 5 -58 23